เจ้าของวารสาร สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

คณะที่ปรึกษาวารสารโภชนาการ

 1. ศ.เกียรติคุณ นพ. จอมจักร จันทรสกุล
 2. ศ.เกียรติคุณ นพ. เทพ หิมะทองคำ
 3. ศ.เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
 4. รศ.พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

 

บรรณาธิการบริหาร

 1. รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

รองบรรณาธิการ

 1. รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 2. ผศ.ดร.พัฒนียา ปรางค์ทิพย์ (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

กองบรรณาธิการ

 1. รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 2. รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 3. รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 4. รศ.เบญจา มุกตพันธ์ (คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 5. ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล)
 6. ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ (คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 7. อ.ดร.ศักดา พรึงลำภู (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 8. อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร (คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 9. อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ (คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

สำนักงานบรรณาธิการวารสาร 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 128/107 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-612-0860 โทรสาร 02-612-0860 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.