คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๐

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

e-mail

      ๑

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์

(Emeritus Prof Kraisid  Tontisirin, M.D., Ph.D. ) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๒

ศ.เกียรติคุณ  นพ.จอมจักร  จันทรสกุล

(Emeritus Prof.  Chomchark Chuntrasakul, M.D.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๓

 ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ  หิมะทองคำ

(Emeritus Prof. Thep Himathongkam, M.D.)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๔

 ศ.เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์  พิบูลนิยม

(Emeritus  Prof. Dr. Serene Piboonniyom )

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๕

 ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี   วัลยะเสวี

(Emeritus Prof. Aree  Valyasevi M.D., Ph.D.)

 

       ๖

 รศ.ดร.สุปราณี  แจ้งบำรุง

(Assoc. Prof. Dr. Supranee Changbumrung)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

       ๗

 รศ.พญ.อุมาพร   สุทัศน์วรวุฒิ        

(Assoc. Prof. Umaporn Suthutvoravut, M.D.)                          

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๘

 รศ.ดร.สมใจ  วิชัยดิษฐ

(Assoc. Prof. Dr. Somjai  Wichaidit)    

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๙

 นายสง่า  ดามาพงษ์

(Mr. Sanga  Damapong)  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๑๐

 ภญ.วีณะ  วีระไวทยะ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

คณะที่ปรึกษาสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.    ๒๕๕๙-๒๕๖๐

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

e-mail

      ๑

รศ.ดร.พัตธนี  วินิจจะกูล

(Assoc Prof. Dr. Pattanee Winichagoon)  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๒

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา

( Assoc. Prof. Dr.Sirichai  - Adisakwattana )          

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๓

ผศ.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศล 

( Dr.Chatrapa   Hudthagosol )

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๔

 ผศ.ดร.อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ

( Asst. Prof. Dr. Anchanee Utaipatanacheep )

uanchanee.yahoo.com

       ๕

 นพ.ณรงค์  สายวงศ์

( Dr. Narong  Saiwongse M.D.)   

 tung4ever2001@yahoo. com

       ๖

 พญ.นภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๗

ดร.ทิพย์วรรณ  ปริญญาศิริ

(Dr.Tipvon  Parinyasiri)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๘

ดร.เนตรนภิส  วัฒนสุชาติ

(Dr.Nednapis  Vatanasuchart)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๙

นางพึงพิศ  ดุลยพัชร์

(Mrs. Puengpit  Dulyapach )

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ทำเนียบคณะกรรมการ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

e-mail

      ๑

ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์

นายกสมาคมฯ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๒

รศ.ดร.พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ์

อุปนายก  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๓

รศ.ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๔

รศ.ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๕

รศ.ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

       ๖

รศ.ดร.นิภา  โรจน์รุ่งวศินกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๗

อ.ดร.ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

       ๘

ดร.ศักดา  พรึงลำภู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ๙

ดร.พญ.สายพิณ  โชติวิเชียร 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๐

ดร.สุภัจฉรา  นพจินดา 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     ๑๑

นางจุรีรัตน์  ห่อเกียรติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๒

นางนันทยา  จงใจเทศ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     ๑๓

นางไสวรินทร์  กุลพงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     ๑๔

ผศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล 

นายทะเบียน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

     ๑๕

รศ.ดร.ภญ.จงจิตร  อังคทะวานิช

ปฏิคม  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ๑๖

ผศ.ดร.วันทนีย์  เกรียงสินยศ

วิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๗

นางอนงค์  สุนทรานนท์

ตัวแทน ภาคเหนือ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๑๘

รศ.พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ

ตัวแทน ภาคใต้

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     ๑๙

 รศ.เบญจา  มุกตพันธ์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     ๒๐

ผศ.ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์

เหรัญญิก 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๒๑

 ผศ. ดร.ทิพยเนตร  อริยปิติพันธ์

เลขาธิการ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.