ดิฉันและคณะกรรมการสมาคมฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าด้านอาหารและโภชนาการ หวังว่าจะได้รับข้อคิดเห็นจากท่าน เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมให้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

ศ.เกียรติคุณ พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ 
นายกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐